Gelijke verdeling (on)betaald werk goed voor 1000 euro extra per huishouden

AMSTERDAM, 2 december 2021 – Huishoudens in Nederland zouden er ruim 1000 euro per jaar op vooruitgaan als vrouwen en mannen evenveel onbetaald en betaald werk zouden verrichten. Doordat vrouwen nu vaak meer onbetaald werk doen dan mannen, loopt een gemiddeld huishouden veel geld mis. Dat concludeert SEO Economisch Onderzoek na onderzoek in opdracht van ABN AMRO.

De economische simulatie laat zien hoe Nederland er in 2020 voor had gestaan als we in 2010 al gendergelijk waren geweest. De berekeningen tonen dat door een gelijke verdeling van onbetaalde en betaalde arbeid tussen vrouwen en mannen vanaf 2010 het bruto binnenlands product (bbp) in Nederland met 10,8 miljard euro per jaar zou stijgen. Zonder dat er in totaal meer uren gewerkt zouden worden. Overige onderdelen die in het rapport aan bod komen, zijn:

 • Loonkloof* neemt af met 12 procentpunten in bedrijfsleven tegen 4 procentpunten bij de overheid (CBS, 2020)
 • Onverklaarde loonkloof** bij afname van verschillen in achtergrondkenmerken goed voor 4,4 miljard euro extra per jaar
 • Aandeel financieel zelfstandige vrouwen neemt toe met 13 procentpunten
 • Andere verdeling van werk leidt niet tot een lager welbevinden of meer verzuim 

Simulatie gendergelijk Nederland

Het rapport Gendergelijkheid simuleert wat de gevolgen zouden zijn voor individuen, huishoudens én voor Nederland als geheel, indien vrouwen en mannen in Nederland vanaf 2010 gelijk op waren gegaan wat betreft het verrichten van onbetaald en betaald werk. Op dit moment verrichten vrouwen gemiddeld genomen meer onbetaald werk dan mannen, met name in de vorm van huishoudelijke taken en (mantel)zorg. In een gendergelijke situatie zouden vrouwen ruim een kwart meer betaalde arbeid verrichten. Mannen gaan juist 17,1% minder betaald werken. Als gevolg hiervan stijgt het inkomen per persoon met gemiddeld 881 euro per jaar en met ruim 1000 euro per huishouden.

Dit rapport geeft weer wat het probleem van genderongelijkheid vanuit een economisch perspectief inhoudt. Deze vorm van ongelijkheid kost ons als maatschappij nu geld. Door herverdeling van onbetaalde en betaalde arbeid tussen vrouwen en mannen, worden we als maatschappij bovendien productiever, zo blijkt hieruit. Niemand hoeft meer uren te gaan werken, het werk wordt alleen anders verdeeld. Juist dat levert Nederland meer op. Én zorgt ook voor een gemiddeld hoger inkomen per huishouden.  Chantal Korteweg, directeur Inclusive Banking bij ABN AMRO.   

Gelijke verdeling onbetaald en betaald werk stuwt inkomsten vrouwen omhoog

Naarmate vrouwen en mannen ouder worden en kinderen krijgen, lopen carrières en bijbehorende inkomens steeds meer uit elkaar. Het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen begint verder uit elkaar te lopen rond de leeftijd 30-35 jaar. Dit hangt vaak samen met het starten van de zorg voor kinderen. Op het moment dat stellen kinderen krijgen, gaan vrouwen namelijk significant minder aan betaalde arbeid doen terwijl de partner 40 uur betaald blijft werken. Dit zorgt voor een lager inkomen van vrouwen, met name omdat ze dus minder uren betaald werken tegenover meer uren onbetaald werk. Vanaf dit moment begint het uurloonverschil tussen vrouwen en mannen op te lopen en ontstaat een scheefgroei in arbeidsverleden en doorgroeimogelijkheden. Korteweg: “De simulatie laat zien hoe pijnlijk de impact is van een scheve verdeling van werk- en zorguren in Nederland. Een herverdeling kan voor enorme positieve effecten zorgen.”

Bekijk het volledige rapport:

 • png
 • png
 • png
 • png

*loonkloof: het verschil in bruto-uurlonen van mannen en vrouwen.

**onverklaarde loonkloof: Een deel van de loonkloof kan uitgelegd worden door verschil in achtergrondkenmerken zoals gewerkte uren, opleiding of dienstverband. Er is ook een gedeelte van het verschil in beloning waar geen aantoonbare oorzaken voor aan te wijzen zijn. Dit is de onverklaarde loonkloof.

----- Einde persbericht -----

Noot voor redactie:

In aansluiting bij de in dit rapport gebruikte macro-economische data van CBS, SCP en TNO en spreekt dit rapport van ‘mannen’ en ‘vrouwen’ zoals aldaar gerapporteerd. Uitsplitsingen naar bijvoorbeeld genderidentiteit, seksuele voorkeur of gezinssamenstelling zijn in de gebruikte statistieken niet te maken. Genderdiversiteit betreft de verscheidenheid aan uitingen en ervaringen binnen de aspecten van genderidentiteit en -expressie (SCP, 2018).

Huidige situatie gendergelijkheid ABN AMRO (2021)

 • 43% van de werknemers bij ABN AMRO is vrouw. 
 • ABN AMRO streeft er naar om 2025 35% van de topfuncties door een vrouw te laten bekleden (top en subtop). Voor de bestuurslaag onder de Executive Committee (ExCo1) wordt de lat iets hoger gelegd, namelijk op 45%. Zij dienen als voorbeeldfunctie naar de rest van de organisatie.  
 • Eind Q3 2021 was het aandeel vrouwen in de top 30%, in de subtop 29% en op ExCo1-niveau 43%. In Raad van Commissarissen is aandeel vrouwen 37,5% en in de Executive Committee is aandeel vrouwen 25%.
 • Equileap zet ABN AMRO op de derde plek in de jaarlijkse ranglijst van 100 Nederlandse bedrijven die het best presteren op het gebied van gendergelijkheid. Hiermee is de bank de beste financiële instelling in Nederland op dit gebied.
 • ABN AMRO is in 2021 als enige Nederlandse bank toegetreden tot de Financial Alliance for Women. In navolging daarvan is het Inclusive Banking Team opgericht, onder leiding van Chantal Korteweg.

Meer informatie

HAGENS PR

Karen van der Kruit

06-10403125

karen@hagenspr.com

Ontvang het laatste ABN AMRO Bank nieuws via RSS.

Of abonneer handmatig met de Atom URL